Maltel

Pomiary elektryczne


Przegląd i pomiary kontrolne pięcioletnie instalacji elektrycznej:
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez samoczynne wyłączenie zasilania (dawniej pomiar skuteczności zerowania),
 • Pomiary rezystancji izolacji obwodów,
 • Badanie wyłącznika różnicowoprądowego,
 • Badanie wyłączników instalacyjnych,
 • Pomiary ciągłości przewodu ochronnego PE i małych rezystancji,
 • Pomiary stanu instalacji odgromowej,
 • Oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim.
 • Badania okresowe elektronarzędzi.
Okresowe przeglądy i pomiary elektryczne gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność użytkowanych instalacji elektrycznych oraz są wymagane przez prawo budowlane. Nowe instalacje elektryczne również należy podać pomiarom przed oddaniem ich do eksploatacji. Pomiary odbiorcze weryfikują poprawność wykonanych prac i gwarantują bezpieczeństwo ich użytkowania.

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe we wszystkich układach instalacji: TN-S , TN-C, TN-C-S, TT, IT o napięciu do 1 kV.

Wykonujemy pomiary elektryczne w zakresie:
 • Pomiary ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie,
 • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych,
 • Pomiary rezystancji izolacji kabli i obwodów,
 • Pomiary stanu instalacji odgromowych,
 • Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji,
 • Pomiary elektronarzędzi,
 • Pomiary natężenia oświetlenia.
Posiadamy zaplecze sprzętowe oraz uprawnienia do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych pomiarów związanych z uruchomieniem oraz kontrolą istniejących instalacji elektrycznych i odgromowych. Wykorzystywane przez nas przyrządy pomiarowe to profesjonalne urządzenia najwyższej klasy, posiadające wszystkie niezbędne dopuszczenia oraz legalizacje.

Przypominamy o konieczności kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych co najmniej raz na 5 lat w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawo budowlane)

Kontrole okresowe instalacji.

Prawo budowlane w art. 62 stanowi, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządzającego:
 • okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia, kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Maltel